Algemene voorwaarden

Zie ook ons online privacy beleid.

Algemeen

Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. dierenpensionreview.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

dierenpensionreview.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden ten aller tijden aan te passen zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te brengen. Het is raadzaam deze voorwaarden regelmatig te lezen.

dierenpensionreview.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Digitaal misbruik

Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk is niet toegestaan.

De website van dierenpensionreview.nl wordt regelmatig gecontroleerd op digitaal misbruik door computervirussen, malware, adware, spyware en dergelijke. De afwezigheid van dergelijk digitaal misbruik, dat de werking van uw computer en/of programmatuur kan beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

Al het verkeer naar dierenpensionreview.nl wordt versleuteld door middel van HTTPS.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van dierenpensionreview.nl. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dierenpensionreview.nl vereist. Indien u enig deel van deze website downloadt of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden, dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door dierenpensionreview.nl, dan is dit aangegeven. Alle overige websites, waarnaar kan worden doorgelinkt, zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover dierenpensionreview.nl geen controle heeft. dierenpensionreview.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden, waarnaar kan worden doorgelinkt, maakt geen deel uit van de door dierenpensionreview.nl ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden, waarnaar kan worden doorgelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en dierenpensionreview.nl.

Pensions

dierenpensionreview.nl heeft het recht een pension zonder opgaaf van reden te verwijderen van de website.

dierenpensionreview.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens van een dierenpension op de website.

dierenpensionreview.nl is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die is veroorzaakt door gegevens, reviews, beoordelingen of andere informatie die op de site staat.

Accounts

dierenpensionreview.nl heeft het recht een account zonder opgaaf van reden te verwijderen of te blokkeren.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet door ons of onze medewerkers aan derden worden doorgegeven of op de site worden geplaatst. Indien dit door onbevoegden (onder wie hackers) toch gebeurt, is dierenpensionreview.nl hiervoor niet aansprakelijk.

Hoewel wachtwoorden versleuteld worden opgeslagen, valt nooit voor 100% uit te sluiten dat gegevens in handen van derden komen. Accounthouders dienen daar rekening mee te houden, bijvoorbeeld bij de samenstelling van hun wachtwoord. Gebruik niet steeds hetzelfde wachtwoord op verschillende websites.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk om zijn wachtwoord veilig te houden. Het verdient aanbeveling het wachtwoord regelmatig te veranderen.

Het gebruikersaccount is persoonsgebonden. De accounthouder verklaart zijn gebruikersaccount uitsluitend voor eigen gebruik te houden en niet aan derden beschikbaar te stellen of over te dragen.

Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon te hebben.

Reviews, recensies, beoordelingen, ervaringen

dierenpensionreview.nl is niet verantwoordelijk voor de geplaatste reviews op de site. Indien u denkt dat een review niet correct is, kunt u dit aangeven door op de daarvoor bestemde knop te drukken naast de review.

Reviewsites vallen onder het zogenaamde niet-aansprakelijkheidsregime, omdat zij alleen informatie doorgeven. Wel zijn wij verplicht om actie te ondernemen tegen valse recensies, wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig zijn, en daarvan op de hoogte zijn of worden gesteld.

Alle geplaatste reviews moeten betrekking hebben op het pension waar de review geplaatst is.

behandel elkaar met respect.

geen discriminatie, geen racistische of pornografische uitingen

geen spam

geen advertenties en/of aanbiedingen voor commerciële doeleinden

anderen niet aanzetten tot het meedoen in illegale activiteiten

dierenpensionreview.nl heeft het recht een geplaatste review zonder opgaaf van reden aan te passen of te verwijderen.

Een review is altijd persoonlijk en moet op de waarheid berust zijn.